Civilinė metrikacija

Sukurta 2014.01.30 / Atnaujinta 2021.05.11 16:53

Bendra informacija

Lietuvos Respublikos piliečiai po 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybių institucijose įregistravę santuoką privalo ją įtraukti į apskaitą. Įtraukus santuoką į apskaitą, išduodamas lietuviškas santuokos liudijimas.

Jei vaiko, kurio abu ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimas po 1990 m. kovo 11 d. įregistruotas užsienio valstybės institucijoje, jo tėvai privalo šį gimimą įtraukti į apskaitą. Įtraukus vaiko gimimą į apskaitą, išduodamas lietuviškas vaiko gimimo liudijimas.

Lietuvos Respublikos piliečiai po 1990 m. kovo 11 d. išsituokę užsienio valstybių teismuose privalo ištuoką įtraukti į apskaitą. Įtraukus ištuoką į apskaitą, išduodamas lietuviškas ištuokos liudijimas.

Lietuvos Respublikos piliečiai po santuokos gali tik: pasilikti savo turimą pavardę, prie turimos pavardės pridėti sutuoktinio pavardę arba pakeisti pavardę į sutuoktinio.

Lietuvos Respublikos piliečio (net jei ir turi kitą pilietybę) sutuoktinės Lietuvos pilietės pavardė (kai keičiama arba pridedama prie turimos) gali būti registruojama tik moteriška galūne „-ė“ arba  „-ienė“.

Lietuvos Respublikos piliečių pavardės dokumentuose rašomos tik lietuviškomis raidėmis (X, W, Q ir t.t. nebus rašomos).

Lietuvos Respublikos piliečio dukros pavardė, nepateikus vaiko JAV paso, gali būti registruojama tik moteriška galūne.

Dėl pakartotinių civilinės metrikacijos liudijimų išdavimo į konsulines įstaigas gali kreiptis tik LR piliečiai. Visi kiti asmenys turi kreiptis į civilines metrikacijos įstaigas.

Konsulinėse įstaigose pateikti dokumentai dėl civilinės metrikacijos nagrinėjami Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje.

Įdiegus elektroninės metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS, ja gali naudotis ir užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys galimybę asmeniškai ar per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvoje - civilinės metrikacijos skyriuje, į kurį buvo siųsti prašymai. Atsiimant dokumentus būtina pateikti per MEPIS siųstų dokumentų originalus. Informacija apie šią paslaugą skelbiama interneto svetainėje https://mepis.vrm.lt.

Užsienyje sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

 1. Prašymas.
 2. Užsienio valstybėje išduotas santuokos liudijimas, patvirtintas apostile, su tiksliu vertimu į lietuvių kalbą (vertime vertėjas parašo: „Tvirtinu, kad gerai moku anglų ir lietuvių kalbas ir čia yra pilnas bei tikslus pridėto dokumento vertimas iš anglų kalbos“, parašo savo vardą, pavardę ir pasirašo). Vertimo tvirtinti nereikia.
 3. Sutuoktinių pasai.
 4. Ištuokos liudijimas (Lietuvos piliečiams- Lietuvoje išduotas ištuokos liudijimas net jei buvusi santuoka sudaryta užsienyje),  jei vienas iš sutuoktinių yra išsituokęs arba buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jeigu sutuoktinis yra našlys. Ne Lietuvoje išduoti dokumentai tvirtinami apostile ir pateikiami kartu su sertifikuotu vertimu į lietuvių kalbą.
 5. Konsulinis mokestis (už dokumento pareikalavimą).

Užsienyje sudarytos santuokos nutraukimo įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

 1. Prašymas.
 2. Užsienio valstybėje išduotas santuokos nutraukimo liudijimas, patvirtintas apostile, su sertifikuotu vertimu į lietuvių kalbą.
 3. Sutuoktinių pasai.
 4. Konsulinis mokestis (už dokumento pareikalavimą).

Užsienyje gimusių vaikų įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

 1. Prašymas. Prašymą turi pasirašyti vienas iš tėvų.
 2. Užsienio valstybėje išduotas gimimo liudijimas, patvirtintas apostile, su sertifikuotu vertimu į lietuvių kalbą.
 3. Tėvų pasai.
 4. Konsulinis mokestis (už dokumento pareikalavimą).

Vardo, Pavardės, tautybės keitimas, kai priežastis nėra santuokos apskaitymas

 1. Prašymas. (Prašymas 16 metų sulaukusiam asmeniui / Prašymas jaunesniam nei 16 metų asmeniui)
 2. Pasas.
 3. Dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo prašymą keisti pavardę, tautybę.
 4. Civilinės būklės aktų įrašų, kuriuose, gavus leidimą, būtų keičiamas vardas, pavardė, tautybė, įregistravimo liudijimų originalai.
 5. JAV teismo sprendimas dėl vardo, pavardės keitimo su apostile ir vertimu.
 6. Konsulinis mokestis (už dokumento pareikalavimą).

Pastaba:

Dėl vardo, pavardės, tautybės keitimo siūlome pirmiausiai pasiteirauti Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje, nes keitimo procedūra yra griežtai apibrėžta įstatymais ir lietuvių kalbos taisyklėmis.

Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas

 1. Prašymas (gimimas, santuoka, ištuoka, mirtis).
 2. Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė.
 3. Konsulinis mokestis (už dokumento pareikalavimą).

Santuokos registravimas diplomatinėse atstovybėse

Santuokos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose registruojamos tik tarp Lietuvos Respublikos piliečių. Santuoka registruojama toje diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, kurios aptarnaujamoje konsulinėje apygardoje yra vieno iš susituokiančiųjų gyvenamoji vieta. Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos, dalyvaujant patiems susituokiantiesiems ir dviem liudytojams. Informacija apie santuokos registravimą yra viešai skelbiama diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos interneto puslapyje ir skelbimų lentoje ne vėliau negu prieš dvi savaitės iki santuokos registravimo dienos. Skelbiami šie duomenys: pareiškėjų vardai, pavardės, gimimo datos, santuokos registravimo data ir laikas. Registruojant santuoka turi dalyvauti du pilnamečiai liudininkai. Už santuokos registravimą imamas konsulinis mokestis.

Mirties apskaitymas per diplomatines atstovybes

 1. Prašymas.
 2. JAV išduotas mirties liudijimas (apsotilė nebūtina) su sertifikuotu vertimu į lietuvių kalbą.
 3. Velionio LR paso ir asmens tapatybės kortelės originalai (jei turėjo). 
 4. Konsulinis mokestis (už dokumento pareikalavimą).

Naujienlaiškio prenumerata